LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK                                                                   

Turjak 17

1311 Turjak

 

 

Datum: 30.01.2020

 

PROGRAM DELA LK TURJAK ZA LETO 2020

 1. Članstvo in organizacija

 

Vstopamo v novo mandatno obdobje z novimi organi društva in dopolnjenimi vsebinami. Z izvolitvijo in konstituiranjem vodstvenih organov se bodo usmeritve konkretizirale in ovrednotile. Zato ta predlog plana za naslednje leto vsebuje le strateške naloge in tiste naloge, ki so posledice plana LZS in z njo sklenjene letne pogodbe.

Odprta vprašanja z občino Velike Lašče:

 • Status objekta in zemljišča na Gradežu ( legalizacija objekta, ureditev odnosa z DOD, izgradnja zadnjega novega dovoza, vzdrževanje objekta, lokostrelske delavnice).
 • Dolgoročno vprašanje (trajnejša lokacija za lokostrelsko vadbo in tekmovanja, komunalna infrastruktura lokacije Gradež).
 • Prostorska stiska skladiščenja opreme v telovadnici Velike Lašče.
 • Varnost uporabe telovadnice Velike Lašče za lokostrelsko dejavnost.

Posestvo Auersperg oz. njihov zastopnik:

 • Podaljšati dovoljenje za uporabo vseh površin za naslednje srednjeročno obdobje (Bajer, Volovski boršt vadba 3-D, proga A+H, izvedba tekem, vzdrževanje objektov).

Grad Turjak:

 • Navezati stike z novim najemnikom Gradu Turjak in se dogovoriti o možnih oblikah sodelovanja.

Včlanjevanje novih članov je v nasprotju z izraženim zanimanjem mladine na lokostrelskih delavnicah. Ugotoviti moramo vzroke (samo materialni?) in razmisliti o uvedbi ustreznih aktivnosti. Vadba brez formalnega članstva, sposoja opreme, nove lokacije vadbe, šolske sekcije itd. Časovno omejeni tečaji lokostrelstva so prepričali mnoge, da so z lokostrelstvom potem nadaljevali v klubu.

Del stroškov delovanja kluba moramo pokrivati tudi sami. Zato razpisujemo za leto 2020 obvezno letno članarino(enaka kot prejšnje leto) v višini:

 • Člani - članice, veterani s tekmovalno licenco LZS 40,00 EUR
 • Odrasli brez licence                                               15,00 EUR
 • Mladina (mlajši, učenci, dijaki, študentje)                        15,00 EUR

Plačujemo po položnici ( družine lahko skupaj), rok plačila do občnega zbora, ki bo 29.02.2020.

V letu 2020 se bomo še prijavili na občinski razpis za financiranj športnih dejavnosti, v kolikor aktivnosti in nalog še ne bo prevzela v letu 2019 ustanovljena Športna zveza Velike Lašče.

V letu 2020 bomo izšolali najmanj dva učitelja lokostrelstva, po potrebi pa tudi kakšnega vodiča po Gradu Turjak in okolici.

 1. Vadba in tekmovanja

Zimsko vadbo bomo izvajali enkrat tedensko v športni dvorani Velike Lašče, željen termin je vsak torek:

 • velika dvorana: člani: od 18.30 do 20.30 ure in
 • mala dvorana: mladi od 17.15 do 19.15 ure.

Vadbo vodita učitelja lokostrelstva.

Za najem dvoran plačujemo najemnino in smo zadolženi za red in spoštovanje predpisanega hišnega reda ( pogodba z občino). Zimsko vadbo izvajamo od oktobra do konca marca.

Kot v letu 2019 se bodo nekateri mladi člani kluba udeleževali vadbe v okviru projekta »Lokostrelec sem«, ki poteka pod okriljem Lokostrelske zveze Slovenije.

Prav tako je v okviru zveze in omenjenega projekta »Lokostrelec sem« ponovno predviden poletni tabor, tudi z udeležbo naših mladih članov.

Letno vadbo bomo izvajali na prostem na za to določenih lokacijah in vadbiščih v odvisnosti od discipline vadbe. Časovne omejitve vadbe in omejitve rabe lokostrelskih naprav ne bo.

V letu 2020 bom izvedli naslednje tekme:

 • 28.03.2020 tekmo 3-D za Pokal tradicionalnih lokov
 • 18.04.2020 tekmo za Slovenski A+H pokal
 • 26.12.2020 Božično tekmo 3-D.

Naši člani bodo sodelovali na vseh pokalnih tekmah pod okriljem LZS (dvoranski, tarčni, 3-D, AH, tradicionalni in Jadranski) ter na vrsti klubskih tekem. Posebej bomo spremljali udeležbo na državnih prvenstvih in jih glede na možnosti stimulirali (sofinanciranje štartnin).

 1. Vzdrževanje in nabava opreme

Osrednjo skrb bomo posvetili lokaciji na Gradežu in tekmovalni progi A+H okoli gradu. Problematiko Gradeža smo že opredelili v 1.poglavju. Na kozolčkih proge A+H pa bomo , kjer je možno obnovili temeljenje z jeklenimi sidri, da preprečimo gnitje nosilcev. Naslednja naloga je izboljšanje kota streljanja na kozolčkih z višinsko razliko (približno osem), tako, da dobimo na ozadje (blazino) pravokotno lego na pozicijo lokostrelca.

Letos bomo nabavili za dvorano 4 nova ozadja (3 za veliko dvorano in eno za malo) ter sofinancirali popravilo zaščitne mreže v veliki dvorani.

Program dela je obravnaval IO LK Turjak na seji dne 03.02.2020 in ga potrdil.

Program pripravila:    Božo Kovačič, Jože Klun

© Lokostrelski klub Turjak.